A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului PiteștiServiciul de Asistență Comunitară

      Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul de Asistență Comunitară.

      Examenul constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în data de 05.12.2022 ora 1000.

1. Condițiile de participare la examen:

–  sa fi trecut cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

–  sa fi obținut calificativul ”foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate;

– sa fi obținut avizul de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență “specialist” pentru promovarea în funcția contractuală de asistent social treaptă de competență specialist

Bibliografia:

I. Pentru promovarea în funcția contractuală de referent I – Serviciul de Asistență Comunitar

1.Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr.298/04.08.2022;

2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006  privind apărarea împotriva incendiilor – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Pentru promovarea în funcția contractuală de asistent social treaptă de competență specialist – Serviciul de Asistență Comunitară:

1.Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

6.Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr.298/04.08.2022;

7.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

a)  adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane din care să rezulte împlinirea a cel puțin 3 ani de la ultima promovare;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

c) cererea de înscriere la examen;

d) avizul de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență “specialist” pentru promovarea în funcția contractuală de asistent social treaptă de competență specialist

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

Red/Dact. PD/1ex.

Concurs/examen de promovare in grade si trepte profesionale-personal contractual- Serviciul de Asistenta Comunitara-05.12.2022