1

ANUNŢ

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 post contractual vacant de mediator sanitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Comunitară;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Comunitară.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 04.04.2016 ora 1000– proba scrisă;
 • 07.04.2016 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

 1. Pentru postul contractual vacant de mediator sanitar:
 • studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • diploma/adeverintă care să ateste efectuarea cursului de formare ca mediator sanitar;
 • recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a romilor ( civică, obștească, politică) prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă precum și acordul privind participarea la concursul de ocupare a postului.
 1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar:
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist/ asistent medico- social;
 • certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R, avizat annual;
 • vechime în specialitate: minimum 6 luni.

 

Bibliografia pentru postul de mediator sanitar:

 

 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 619 din 14 august 2002 al Ministrului Sănătății și Familiei, pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002 – M.O. nr. 655/03 sept. 2002;
 3. Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – Legea nr. 477/2004 – M.O. nr. 1105/2004;
 4. Obstretică și ginecologie – V. Nenițescu ( Cap. Pregătirea psihologică a femeii însărcinate; Cap. Patologia glandei mamare în perioada alăptării);
 5. Boli infecționase și epidemiologice – Constantin Bocârnea ( Cap. Tuberculoză – Profilaxia; Cap. Toxiinfecțiile alimentare – Diareile cu Escherichia coli).

 

 

Bibliografia pentru postul de asistent medical comunitar:

 

 1. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 2. HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 3. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 4. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România conform Hotărârii nr. 2/2009;
 5. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești conform HCL nr. 336/2013;
 6. Ghid de Nursing – Lucreția Titirică ( Cap. Nevoia de a comunica);
 7. Nutriție și dietetică – Viorel Mogoș ( Cap. Alimentația nou născutului; Cap. Alimentația sugarului; Cap. Alimentația femeii în perioada de sarcină);
 8. Obstretică și ginecologie – V. Nenițescu ( Cap. Pregătirea psihologică a femeii însărcinate; Cap. Patologia glandei mamare în perioada alăptării);
 9. Boli infecțioase și epidemiologice – Constantin Bocârnea ( Cap. Rujeolă; Cap. Rubeolă; Cap. Varicelă; Cap. Tuberculoză – Profilaxia; Cap. Toxiinfecțiile alimentare – Diareile cu Escherichia coli).

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 09.03.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 23.03.2016
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 25.03.2016
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 28.03.2016
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs:29.03.2016
 6. Proba scrisă: 04.04.2016 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 04.04.2016
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la proba scrisă: 05.04.2016
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 06.04.2016
 10. Interviul:07.04.2016 ora 10,00
 11. Afisare rezultat interviu:  07.04.2016
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la interviu: 08.04.2016
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 11.04.2016
 14. Afișare rezultat final: 11.04.2016

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

 

                                     

DIRECTOR EXECUTIV                                                   ȘEF BIROU

                                            Iancu Sorin                                              Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. MGF/3ex.

Concurs ocupare posturi vacante