Clipboard02

 

A N U N Ţ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 17.01.2017 ora 1000– proba scrisă;
 • 23.01.2017 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

 

Bibliografia:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin OMFP nr. 2021/2013 și OMFP nr. 465/2015;
 6. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 22.12.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 09.01.2017
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 10.01.2017
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 11.01.2017
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 12.01.2017
 6. Proba scrisă: 17.01.2017 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 18.01.2017
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 19.01.2017
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 20.01.2017
 10. Interviul: 23.01.2017 ora 1000
 11. Afisare rezultat interviu: 23.01.2017
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 25.01.2017
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 26.01.2017
 14. Afișare rezultat final: 27.01.2017

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

                                           

            DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                                              Iancu Sorin                                                   Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

Red/Dact. GE/3ex

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ