Clipboard02

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești:

 • 1 post contractual vacant de economist, grad profesional debutant;
 • 1 post contractual vacant de economist, grad profesional I.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 09.01.2017 ora 1000– proba scrisă;
 • 13.01.2017 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

 

 1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional debutant:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;

 

 

 1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional I:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani.

 

 

 

Bibliografia pentru postul de economist, grad profesional debutant:

 

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
 2. HG.nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;
 3. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată şi modificată;
 4. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. Legea 82/1991 a contabilităţii (r3), cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
 8. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, modificat şi completat prin OMFP 2021/2013 și OMFP 465/2015;
 9. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste.
 13. Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, modificată.

 

 

NOTĂ: Toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

 

Bibliografia pentru postul de economist, grad profesional I:

 

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
 2. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată şi modificată;
 3. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. HG.nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

7.OMS nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;

 1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Legea nr. 20/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 3. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale
 5. Ordinul nr.264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate.

 

NOTĂ: Toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 14.12.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 29.12.2016
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 03.01.2017
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 04.01.2017
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 05.01.2017
 6. Proba scrisă: 09.01.2017 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 10.01.2017
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 11.01.2017
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 12.01.2017
 10. Interviul: 13.01.2017 ora 1000
 11. Afisare rezultat interviu: 16.01.2017
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 17.01.2017
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 18.01.2017
 14. Afișare rezultat final: 19.01.2017

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. GE/3ex

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Economic-Administrativ al Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie Crese-Pitesti