A N U N Ţ

 

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 28.11.2019 ora 1000– proba scrisă;
 • 04.12.2019 ora 1000– interviul.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:

– absolvirea cu diplomă/adeverință a unor studii superioare de scurtă durată, în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), psihologie (psihologie) și asistență socială, precum și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

– vechime: nu se cere;

 BIBLIOGRAFIA

 1. Curiculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani, M.E.C.T, 2008;
 2. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G.nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară cu modificările și completările ulterioare ;
 4. O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI și Partea VII;

    Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările. 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele de înscriere la concurs vor fi cuprinse într-un dosar cu șină, în ordinea prezentată în anunț .

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 06.11.2019  
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 20.11.2019
 3. Afisare rezultat selecție dosare:  22.11.2019              
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor: 25.11.2019
 5.  Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 26.11.2019 
 6. Proba scrisă: 28.11.2019 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 29.11.2019       
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 02.12.2019
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 03.12.2019 
 10. Interviul: 04.12.2019 ora 10,00       
 11.  Afisare rezultat interviu:   05.12.2019  
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul interviului: 06.12.2019, până la ora 13:00;
 13.  Termenul de soluționare a contestației la interviu: 09.12.2019
 14. Afișare rezultat final: 10.12.2019  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                         Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                   Sima Mădălina Elena

Red.Dact/MGF/3 ex

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești