Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – republicată instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocaţie.

Acordarea alocaţiei prevăzute are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.

Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap si a dovezii eliberate de direcțiile de asistență social, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

 

Diferențierea acordării alocațiilor familiale în funcție de veniturile familiilor și numărul de copii din familie, respectiv stabilirea a două tranșe de venituri astfel:

Familiile si persoanele singure care au în întreţinere copii în vărstă de până la 18 ani, beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 634 lei/ membru de familie.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

-alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

-sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;

FAMILIA CU  2  PĂRINȚI (complementară)

                                                                                                           Cuantum nou

VENITURI  0 – 239 LEI 1 copil   99 lei
2 copii 197 lei
3 copii 295 lei
4 sau mai mulți copii 393 lei
VENITURI  239 – 634 LEI 1 copil   90 lei
2 copii 180 lei
3 copii 270 lei
4 sau mai mulți copii 359 lei

                                                                                     

                          

 

 

FAMILIA CU  1  PĂRINTE (monoparentală)

 

                                                                                                            Cuantum nou

VENITURI  0 – 239 LEI 1 copil 128 lei
2 copii 256 lei
3 copii 384 lei
4 sau mai mulți copii 512 lei
VENITURI  239 – 634 LEI 1 copil 122 lei
2 copii 244 lei
3 copii 366 lei
4 sau mai mulți copii 488 lei

 

 

PLAFON MAXIM    634 LEI / MEMBRU DE FAMILIE

 • Acordarea alocaţiei este condiţionată de nedeţinerea în proprietate / folosinţă de catre solicitant a unuia dintre bunurile prevăzute în tabelul de mai jos:

    BUNURI   IMOBILE:

 
    – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
   –  terenuri de împrejmuire a locuinţei şi  curtea  aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în  zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI  MOBILE:

    1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor  adaptate  pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului  acestora sau persoanelor dependente, precum şi  pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
    2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu  o vechime mai mare de 10 ani
    3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel  cu sau  fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
    4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu  excepţia bărcilor necesare  pentru uzul  persoanelor  care locuiesc în Rezervaţia  Biosferei  “Delta Dunării”
    5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
    6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
    7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater,  sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
* ) Aflate în stare de funcţionare

   

Depozite bancare

1. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări

1.      Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte  suma de 1.000 euro  pentru persoana singură, respectiv  suma de 2.500 euro pentru familie

NOTA

DETINEREA   UNUIA  DINTRE  BUNURILE  MENTIONATE CONDUCE  LA EXCLUDEREA    ACORDARII ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Acte necesare pentru ASF

 • Cerere tip- click
 • carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au implinit 14 ani;
 • hotarare de incredintare a copilului si de stabilire a pensiei de intretinere, care trebuie sa fie definitiva si irevocabila;
 • livret de familie sau certificat de casatorie;
 • certificate de naştere copii;
 • Situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie se dovedesc cu urmatoarele documente:

–  hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;

– hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

Alte acte necesare:

 • adeverinta eliberata de la scoala la care sunt inscrisi copiii, care urmeaza o forma de invatamant, in care sa se specifice daca beneficiaza de bursa scolara si cuantumul acesteia;
 • adeverinta eliberata de angajator in care sa sa specifice venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, pentru toti membrii familiei care sunt salariati cu mentiunea daca primesc sau nu bonuri valorice.
 • adeverinta eliberata de administrator in care sa mentioneze nominal persoanele care locuiesc la adresa mentionata de solicitant;
 • cupon de pensie;
 • cupon de somaj;
 • adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);
 • certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului Pitesti ( Casa Cartii ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei
 • carte de identitate maşină  (dacă este cazul)
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar

Leave a Reply