AJUTORUL SOCIAL

Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

ajutorul social se acorda familiilor si persoanelor singure, cetăteni români sau straini, precum și persoanelor fără locuință aflate în situație de nevoie, care traiesc în adăposturi improvizate.

Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR (a carui valoare este stabilita prin lege la 598 LEI)

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

Persoana singura = 0.283 x ISR = 170 lei
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 305 lei
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 427 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 529 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 631 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la  solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoana sau familia în cauză.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

 •  asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
 •  asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
 • participă la un program de pregătire profesională;
 • este încadrată în muncă.

Ajutor social

 • cerere-tip 
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au implinit vârsta de 14 ani;
 • certificate de naștere copii ( pentru copii mai mici de 14 ani);
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divort, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă ( dacă este cazul);
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorul
 • certificat de de atestare fiscală eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului Pitesti  ( Casa Cărtii ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei;
 • în cazul deținerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.
 • adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani .
 • adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;
 • adeverință eliberată de la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă –pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt in cautarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a fortei de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie( dacă este cazul);
 • adeverință eliberată de la școală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățâmânt la zi în care să se specifice dacă beneficiază de bursă scolară și  cuantumul acesteia;
 • adeverinţă de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în municipiul Pitesti ).
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar
 • declaratie pe propria raspundere dată în fata unui notar public :

– privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toti membrii familiei, in    luna  anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;

– modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;

– nefrecventarea cursurilor scolare de către copii aflati in întretinere si care sunt de vârstă scolară ;

– nu realizează venituri din pensii- pentru solicitantii care au vârsta standard de pensionare.

Leave a Reply