Clipboard02

 

 

 

A N U N Ţ

 

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 10.11.2016 ora 1000– proba scrisă;
 • 16.11.2016 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

 

– studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: științe economice, juridice, administrative, medicină, sociologie, psihologie, științe ale educației;

– vechime în specialitate: minimum 2 ani.

 

 

Bibliografia:

 1. Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creselor;
 2. HG nr. 1.252 / 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 3. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
 4. OMS nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 5. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
 6. HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor;
 7. OMS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 8. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;
 9. OMS 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 10. Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă;
 11. Legea nr.53/2003, republicată – Codul muncii;
 12. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 13. Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 14. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 15. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 16. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 17. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 18. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

 

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 19.10.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 02.11.2016
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 03.11.2016
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 04.11.2016
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 07.11.2016
 6. Proba scrisă: 10.11.2016 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 11.11.2016
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 14.11.2016
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 15.11.2016
 10. Interviul: 16.11.2016 ora 1000
 11. Afisare rezultat interviu: 16.11.2016
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 17.11.2016
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 18.11.2016
 14. Afișare rezultat final: 21.11.2016

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106 ( persoane de contact – Georgescu Elena).

 

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. GE/3ex

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești