1

 

Nr.                    /                         2016

 

A N U N Ţ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de referent treaptă profesională II, din cadrul Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 10.10.2016 ora 1000– proba scrisă;
 • 14.10.2016 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

 

 • studii în învățământul liceal, absolvite cu diplomă de bacalaureat, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr.6 lit. B din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore, finalizat cu certificat de absolvire;
 • curs în domeniul apărării împotriva incendiilor finalizat cu certificat de absolvire;

Cursurile se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • vechime în specialitate: minimum 6 luni;

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

 1. Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă;
 2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 3. H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 4. H.G. nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 5. H.G. nr.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de Securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
 6. O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
 7. H.G. nr.580/2000 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
 8. O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
 9. H.G nr.537/2004 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
 10. Legea nr.53/2003, republicată – Codul muncii;
 11. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 12. Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 16.09.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 30.09.2016
 3. Afisare rezultat selecție dosare:03. 10.2016
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 04.10.2016
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 05.10.2016
 6. Proba scrisă: 10.10.2016 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 11.10.2016
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la proba scrisă: 12.10.2016
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 13.10.2016
 10. Interviul: 14.10.2016 ora 10,00
 11. Afisare rezultat interviu:  17. 10.2016
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la interviu: 18.10.2016
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 19.10.2016
 14. Afișare rezultat final: 19.10.2016

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106- persoana de contact. Inspector Marinescu Gabriela-Florentina.

 

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. MGF/1ex.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de referent treaptă profesională II, din cadrul Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii