1

 

A N U N Ţ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 04.01.2018 ora 1000– proba scrisă;
 • 10.01.2018 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

 

 • nivel de studii postliceale;
 • diploma de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical;
 • examen de grad principal;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de aviz anual sau de adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R ;

 

 

Bibliografia

 

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, aprobat prin HCL nr. 238/2017;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 4. HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 5. Legea nr. 278/2015 pentru modificarea și completarea U.G nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali în Romania;
 6. Ordinul M.S.P nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații pentru copii și adolescenți;
 7. Ordinul comun al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învâțământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
 8. Urgențele medico-chirurgicale- Sinteze, Lucreția Titircă;
 9. Boli infecțioase- Mircea Chiotan, Editura National 2006.

 

 

Notă: toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data examenului/concursului cu toate republicările, modificările, completările şi abrogările.

 

 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 06.12.2017
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 20.12.2017
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 21.12.2017
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 22.12.2017 –până la ora 12,00
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 27.12.2017
 6. Proba scrisă: 04.01.2018 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 05.01.2018
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la proba scrisă: 08.01.2018
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 09.01.2018
 10. Interviul: 10.01.2018 ora 10,00
 11. Afisare rezultat interviu:   11.01.2018
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultat obținut la interviu: 12.01.2018
 13. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 15.01.2018
 14. Afișare rezultat final: 16.01.2018

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106- persoana de contact inspector Marinescu Gabriela-Florentina.

 

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact. MGF/3ex.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical principal