Clipboard02

 

A N U N Ţ

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară.

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 08.12.2016 ora 1000– proba scrisă;
 • 12.12.2016 ora 1000– proba practică;
 • 14.12.2016 ora 1000– interviul.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

–  diploma de bacalaureat;

– diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical B.F.T.;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R, avizat anual;

– vechime în specialitate: minimum 6 luni.

 

Bibliografia:

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 336/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu moificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 4. Ghid de Nursing – Lucreția Titircă ( Cap. Nevoia de a se mișca și a avea o bună postură pag.185 – 196); Cap. Nevoia de a comunica pag. 315-323; Cap. Nevoia de a învăța cum să îți păstrezi sănătatea);
 5. Electroterapie – Dr. Andrei Rădulescu, Ed. Medicală 2004 ( Cap. II – Bazele fiziologice generale ale electroterapiei; Cap. IV – Curenții de joasă frecvență; Cap. V – Acțiunile curenților de medie frecvență; Cap. VII – Terapia cu ultrasunete).

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. Publicare anunt: 14.11.2016
 2. Data limită de depunere a dosarului de concurs: 28.11.2016
 3. Afisare rezultat selecție dosare: 29.11.2016
 4. Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 02.12.2016
 5. Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 05.12.2016
 6. Proba scrisă: 08.12.2016 ora 1000
 7. Afisare rezultat probă scrisă: 08.12.2016
 8. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 09.12.2016
 9. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 12.12.2016
 10. Proba practică: 12.12.2016 ora 1000
 11. Afișare rezultat probă practică: 12.12.2016
 12. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba practică: 13.12.2016
 13. Termenul de soluționare a contestației la proba practică: 14.12.2016
 14. Interviul: 14.12.2016 ora 1000
 15. Afisare rezultat interviu: 14.12.2016
 16. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 15.12.2016
 17. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 16.12.2016
 18. Afișare rezultat final: 19.12.2016

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

                                     

 DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                                             Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                      Sima Mădălina Elena

Red/Dact. GE/3ex.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară