Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre referitor la  aprobarea criteriilor de selecție și a procedurii privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială  a Municipiului Pitești  încheie contracte de acordare a serviciilor sociale.
Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, dasp@dasp.ro, precum şi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piteşti.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.