ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în grad profesional pentru promovarea în funcția de:

      – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:

 • 24.02.2020 orele 1000– proba scrisă;
 • 27.02.2020 orele 1000– interviul.

Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în intervalul: 22.01.2020 – 10.02.2020.

Dosarul de înscriere se depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului și conține în mod obligatoriu:

a) copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere;

Bibliografia:

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Constituția României, republicată;
 3. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.M.F.P. nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6.  H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:

 • adresa de corespondență: Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud.Argeș
 •   telefon/fax: Tel. / Fax.  – 0372030420/ 0372030421
 • persoana de contact și funcția deținută: Georgescu Elena – consilier juridic – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt prevăzute în anexele atașate prezentului anunț.

              DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                         Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                   Sima Mădălina Elena

Red/Dact. GE/3ex.

FISA-post.doc

Formularul-de-înscriere-la-concurs.doc

Examen de promovare în grad profesional pentru promovarea în funcția de: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post