MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL    

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind aprobarea criteriilor de selecție și a procedurii privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială  a Municipiului Pitești  încheie contracte de acordare a serviciilor sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

– Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;

– Raportul nr……………………………..al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art.36 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale și ale art. 12 din Ordonanța de Guvern nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2 lit.(d), alin.6 lit.(a) pct.2, alin.7 lit.(a) și art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1   (1)  Se aprobă criteriile privind selecția persoanelor ce urmează să fie internate în centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești încheie contracte de acordare a serviciilor sociale.

(2)  Criteriile prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa nr.1.

Art.2   (1) Se constituie comisia de selecționare a beneficiarilor ce urmează să fie internați  în centre private de îngrijire în regim rezidențial, denumită în continuare comisie, în următoarea componenţă:

a)3 consilieri locali;

b) 2 asistenți sociali din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, numiti prin decizia directorului executiv al acestui serviciu public.

(2) Secretariatul comisiei se asigură de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei prevăzută la alin.(1) se regăsește în anexa nr.2.

Art.3   (1)  Se aprobă procedura privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele private de îngrijire în regim rezidențial, prevăzută în anexa nr.3.

            (2)  Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4   Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul Municipiului Piteşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

                                    Proiectul de hotărâre este legal

         SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călurăru

Piteşti                                                                                                                                           

Nr. ……. ..din ….…………2017 

 

 1

 
Nr. ……………/………….2017

 

 

R A P O R T

privind aprobarea criteriilor de selecție și a procedurii privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială  a Municipiului Pitești  încheie contracte de acordare a serviciilor sociale

 

 

Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.

Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condițiile legii.

În realizarea serviciilor sociale, autorităţilor administraţiei publice locale le revin următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) organizează, finanţează şi susţin tehnic serviciile sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b) asigură transferul de competenţe şi resursele financiare necesare funcţionării serviciilor sociale organizate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

c) promovează parteneriate cu alţi furnizori de servicii sociale;

d) controlează din punct de vedere tehnic şi financiar serviciile sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

e) asigură orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Conform prevederile art.36 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, orice persoană care se află într-o stare de dependență are dreptul de a primi servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile sale individuale, situația familială, situația socioeconomică și mediul personal de viață.

Pot beneficia de servicii de îngrijire personală următoarelele categorii: persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, bolnavii cronici, persoanele care suferă de boli incurabile.

În prezent Serviciul public local de asistență socială se confruntă cu numeroase solicitări de acordare de servicii de îngrijire de la persoane vârstnice și de la persoane cu dizabilități, care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată, având nevoie de asistență medicală și socială pe o perioadă îndelungată.

În municipiul Pitești funcționează două adăposturi de noapte care oferă posibilitatea de locuire doar persoanelor ce nu necesită îngrijire medicală și astfel nevoile socio-medicale ale comunității nu sunt acoperite.

În ceea ce privește centrele de îngrijire și asistență, menționăm că Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești nu dispune de astfel de centre, iar numărul de locuri în centrele specializate ale Consiliului Județean Argeș și D.G.A.S.P.C. Argeș este insuficient față de numărul de solicitări  de internare, astfel că se crează liste lungi de așteptare, fapt ce impune luarea unor măsuri urgente pentru rezolvarea situației.

În momentul de față Serviciul public local de asistență socială nu are capacitatea de a oferi servicii socio-medicale persoanelor aflate în dificultate, iar conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, în astfel de situații, serviciile publice de asistență socială pot încheia contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizori privați, acreditați în condțiile legii.

Având în vedere numărul mare de cazuri sociale și necesitatea bunei gestionări a fondurilor alocate derulării contractelor de acordare de servicii sociale, pentru selecționarea persoanelor ce urmează a fi instituționalizate în centre de îngrijire și asistență private este necesar să se stabilească anumite criterii, acestea regăsindu-se în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Selecționarea beneficiarilor ce urmează să fie internați  în centrele private de îngrijire în regim rezidențial se face de către o comisie, care are următoarea componenţă:

a) 3 consilieri locali;

b) 2 asistenți sociali din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, numiti prin decizia directorului executiv.

Secretariatul comisiei se asigură de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.  Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei se regăsește în anexa nr.2 la hotărâre.

Analizând cazuistica solicitărilor sociale aflate în evidența serviciului de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a situației socio-economice a beneficiarilor se impune adoptarea unei proceduri privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești încheie contracte de acordare a serviciilor sociale, procedură care se regăsesc în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.

Pe baza standardelor de cost se stabileşte costul mediu de întreţinere în centrele de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu dizabilităţi.

În anexele nr.2 și nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.978/2015 sunt prevăzute standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor cu dizabilități și respectiv persoanelor vârstnice.

Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Dispoziţiile art. 25 alin. (5) şi următoarele din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată prevăd că acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:

a)persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere;

b)diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei, în caz contrar se va plăti din bugetul local;

c)beneficiarii care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

 

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ce revine în sarcina beneficiarului şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de beneficiar, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Acest angajament de plată constituie titlu executoriu.

Faţă de cele de mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator.

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                 ŞEF SERVICIU P.P.H.P.V.

              Sorin IANCU                                                                                 Ilieş Iosefina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L nr…………/2017

 

 

CRITERIILR DE SELECȚIE

a persoanelor ce urmează să fie internate în centrele

de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială

 a Municipiului Pitești  încheie contracte de acordare a serviciilor sociale

 

 

Instituționalizarea unei persoane în centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială  a Municipiului Pitești încheie contracte de acordare a serviciilor sociale se va face pentru solicitanții care domiciliază sau au reședința în municipiul Pitești, locuiesc efectiv pe raza municipiului și îndeplinesc cel puțin un criteriu:

a)- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b)- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c)- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d)nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

e)- aparținătorii sunt persoane încadrate în grad de handicap, persoane vârstnice sau au probleme de sănătate care îi pun în imposibilitatea de a le acorda îngrijire și supraveghere permanentă;

f)- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori a stării fizice sau psihice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.L nr…………/2017

 

 

Regulamentul de organizarea și funcționarea al comisiei de selecționare a beneficiarilor ce urmează să fie internați  în centrele private de îngrijire în regim rezidențial

 

Art.1           La nivelul autorității locale se constituie comisia de selecționare a beneficiarilor ce urmează să fie internați în centrele private de îngrijire în regim rezidențial, denumită în continuare comisie.

 

Art.2           Comisia este constituită din 5 membri:

– 3 consilieri;

-2   asistenți sociali din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, numiți prin decizia directorului executiv.

 

Art.3           (1) Comisia alege dintre membri ei un președinte, cu votul majorității simple, respectiv un înlocuitor al acestuia.

(2)  Secretariatul comisiei este asigurat de un reprezentant al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, numit prin decizia directorului executiv.

 

Art.4           Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele:

 1. reprezintă comisia în relaţiile cu consiliul local şi cu beneficiarii;
 2. coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei;
 3. verifică îndeplinirea de către solicitanți a condiţiilor de eligibilitate;
 4. convoacă comisia, ori de căte ori este nevoie și stabilește ordinea de zi;
 5. participă cu drept de vot la şedinţele de lucru ale comisiei;
 6. păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei;
 7. mediază situaţiile în care există divergenţe între membrii comisiei.

 

Art.5           Membrii comisiei au următoarele atribuţii:

 1. verifică conţinutul dosarelor de internare în centrele private de îngrijire în regim rezidențial;
 2. solicită, dacă este cazul, și alte documente justificative pentru susţinerea recomandărilor de internare;
 3. selecţionează beneficiarii, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
 4. comunică beneficiarilor neselecționați motivele care au stat la baza luării acestei decizii;
 5. nominalizează centrul privat în care va fi internat beneficiarul;
 6. stabilesc numărul de luni pentru care se propune internarea solicitantului;
 7. își dau acordul pentru prelungirea perioadei pentru care s-a propus internarea solicitantului, în mod justificat, în funcție de situația acestuia;
 8. stabilesc contribuția beneficiarului și/sau a reprezentanților legali;
 9. revocă sau înlocuiesc măsura de protecție stabilită, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 10. păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

 

Art.6  Sarcinile şi responsabilităţile secretarului comisiei sunt următoarele:

 1. convoacă membrii comisiei, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau înlocuitorului acestuia;
 2. întocmeşte şi transmite rezultatul selecţiei beneficiarilor;
 3. întocmește procesele verbale ale ședințelor comisiei;
 4. întocmeşte şi răspunde de evidenţa documentelor emise şi primite de comisie;
 5. întocmeşte orice alt document solicitat de preşedintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;
 6. păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

 

Art.7           (1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie la solicitarea președintelui de ședință sau a înlocuitorului desemnat de acesta, după caz, și are la bază ancheta socială întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

(2) Convocarea comisiei se face telefonic, de către secretarul comisiei și va cuprinde data și ora la care va avea loc întrunirea.

 

Art.8        (1) Comisia este legal întrunită în prezența a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi.

                  (2) Prezența membrilor la comisie este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la două ședințe consecutive, fără un motiv temeinic, va fi înlocuit.

 

Art.9          (1) În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii şi preşedintele acesteia.

(2) Deciziile comisiei se iau cu votul  majorității simple.

 

Art.10         La ședințe, prezentarea cazului supus dezbaterii se face de către secretarul comisiei, care la sfârșitul sedinței va întocmi un proces verbal ce va fi semnat de către toți membri prezenți.

 

Art.11         Procesele verbale ale ședințelor se înregistrează în registrul special constituit și se păstrează în dosarul fiecărui beneficiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.L nr…………/2017

 

 

PROCEDURA

 privind admiterea/ieșirea beneficiarilor în/din centrele

private de îngrijire în regim rezidențial

 

 

 

Capitolul 1. Acte necesare pentru admitere

 

Art.1          Actele necesare pentru admiterea beneficiarilor în centrele private de îngrijire în regim rezidențial sunt următoarele:

 1. Cerere de admitere în centrul rezidențial, adresată autorității locale, semnată de solicitant. În cazul în care starea de sănătate a beneficiarului nu permite obținerea consințământului acestuia pentru acordarea serviciilor, decizia se ia de către reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești cu avizul Comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecției socială, familie și protecția copilului, în baza anchetei sociale (efectuată de doi asistenți sociali), a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie sau de medicul specialist, cu acceptul rudelor de gradul I sau al altui membru al familiei.
 2. Acte de identitate (copie xerox);
 3. Acte de stare civilă (copie xerox);
 4. Acte medicale eliberate de medicul de familie sau medicul specialist cu recomandare pentru îngrijire în regim rezidențial;
 5. Acte privind veniturile realizate (ex: adeverințe de salariu, cupoane de pensie, cupoane indemnizație somaj -în copie xerox).

Prin venituri se înțeleg toate veniturile nete provenite din salarii sau alte drepturi salariale, pensii, ajutor de somaj, indemnizație de handicap, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, venituri obținute din prestări de servicii, venituri obținute din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, precum și orice alte venituri realizate. Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

 1. Documente doveditoare ale situației locative (copie xerox contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de atestare fiscală, etc).
 2. Ancheta socială efectuată de serviciul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, întocmită de asistentul social cu atribuții în domeniu și care să cuprindă justificarea recomandării de internare.

 

Art.2           Reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și ai Comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecției socială, familie și protecția copilului vor analiza fiecare cerere și, în mod justificat vor decide cu privire la obligativitatea prezentării tuturor actelor mai sus menționate sau cu privire la necesitatea prezentării unor acte suplimentare.

 

 

 

 

Capitolul 2. Accesul unui beneficiar în centrele private de îngrijire în regim rezidențial

 

Art.3           (1) Accesul unui beneficiar în centrele private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești are încheiate contracte de acordare a serviciilor sociale se face cu respectarea criteriilor de selecție, prevăzute în anexa nr.1 și cu acordul comisiei.

(2)  În cazul în care sunt selectați mai mulți beneficiari, iar numărul de locuri de internare este limitat, comisia va decide în mod motivat pentru care beneficiari se vor acorda serviciile de îngrijire.

 

Art.4           (1) Nu pot fi internate în centrele private persoanele cu afecțiuni psihice care ar periclita buna desfășurare a activității în centre.

(2) Persoanele prevăzute la alin.1 pot fi internate temporar, dacă nu există o soluție imediată, doar cu acordul centrului și numai până la identificarea unor soluții socio-medicale specifice.

 

Capitolul 3   Contribuția beneficiarilor

 

Art.5           Întreținerea unui beneficiar în centrele private cu care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești are încheiate contracte de acordare a serviciilor sociale  se face cu încadrarea în stardandul minim de cost stabilit pentru centrele rezidențiale și care se regăsește în anexele nr.2 și nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.978/2015.

 

Art.6           Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale din cadrul centrelor private de îngrijire în regim rezidențial cu care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești are încheiate contracte de acordare a serviciilor sociale  sunt obligate la plata unei contribuții lunare astfel:

 1. a) beneficiarii care au venituri datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere;
 2. b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei, în caz contrar se va plăti din bugetul local;
 3. c) beneficiarii care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

 

Art.7           Cuantumul prevăzut la art.6 lit.b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.

 

Art.8           (1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ce cade în sarcina beneficiarului şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de beneficiar, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal.

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 

Art.9            Contribuția lunară de întreținere va fi proporțională cu numărul de zile pentru care persoanei beneficiare i s-au acordat servicii de îngrijire  în luna respectivă.

 

Art.10         În cazul în care veniturile beneficiarului se modifică, se va modifica în mod corespunzător și contribuția datorată.

 

Capitolul 4   Stabilirea numărului de luni pentru care se acordă serviciile de îngrijire în regim rezidențial

 

Art.11         Comisia stabiliște numărului de luni pentru care se acordă serviciile de îngrijire în regim rezidențial în funcție de gradul de dependență al solicitantului, posibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale și prezenta riscului iminent de vătămare pentru el sau alte persoane.

 

Art.12         La expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea, aceasta poate fi prelungită doar cu acordul comisiei, la propunerea compartimentului de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în urma anchetei sociale efectuată de asistentul social.

 

Capitolul 5.  Sistarea acordării serviciilor

 

Art.13         Sistarea acordării serviciilor de îngrijire se face în următoarele situații:

 1. refuzul obiectiv al beneficiarului sau al reprezentantului său legal de a mai primi serviciile sociale;
 2. nerespectarea de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară a centrului privat de îngrijire în regim rezidențial;
 3. retragerea autorizației de funcționare sau a autorizației de acreditare centrului privat de îngrijire în regim rezidențial;
 4. limitarea sau schimbarea domeniului de activitate pentru centrul de îngrijire, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor de îngrijire;
 5. expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea, iar comisia nu a mai stabilit prelungirea internării;
 6. decesul beneficiarului;
 7. reintegrarea beneficiarului în familie/comunitate;
 8. orice situație în care protocolul încheiat între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și centrul de îngrijire privat încetează sau este reziliat;
 9. forța majoră, dacă este invocată.

 

Capitolul 6  Decesul beneficiarilor

 

Art.14         În caz de deces al beneficiarului, dacă nu există aparținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile familiale din cauza stării de sănătate sau din cauza situației economice precare, transportul cadavrului, locul de înhumare, săpatul gropii şi înhumarea propiu-zisă se asigură în sistem de gratuitate prin grija Biroului Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare din cadrul Administrației Domeniului Public Piteşti, iar cheltuielile privind valoarea sicriului echipat vor fi suportate din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, alocat cu această destinație.

 

Capitolul 7  Alte aspecte

Art.15         În cazul în care, după decesul beneficiarului sunt identificate rude care au calitatea de moștenitori ai bunurilor mobile și imobile ale defunctului, aceștia vor intra în posesia certificatului de deces numai după ce au restituit către bugetul local sumele cu titlul de întreținere, care au fost cheltuite din bugetul local pentru întreținerea beneficiarului în centrul privat.