ANUNŢ

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

SEZONUL RECE 01 noiembrie 2015 – 31 martie 2016

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 05.10.2015 va demara acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, modificate prin Hotărârea Guvernului nr.778/09.10.2013 , pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016.

   Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:  

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

Familie-

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pana la 155 lei

90%

100%

Intre 155,1 lei – 210 lei

80%

90%

Intre 210,1 lei – 260 lei

70%

80%

Intre 260,1 lei – 310 lei

60%

70%

Intre 310,1 lei – 355 lei

50%

60%

Intre 355,1 lei – 425 lei

40%

50%

Intre 425,1 lei – 480 lei

30%

40%

Intre 480,1 lei – 540 lei

20%

30%

Intre 540,1 lei – 615 lei

10%

20%

Intre 615,1 lei – 786 lei

5%

15%

Între 786,1 lei – 1.082 lei numai pentru persoană singură

10%

 

În cazul persoanelor singure , care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat, si care au venituri / membru de familie cuprinse între 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.

De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

 

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de ventituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum

Ajutor pentru gaze naturale

buget stat

 

Cuantum

Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri

Buget stat

Pana la 155 lei

262

54

Intre 155,1 lei – 210 lei

190

48

Intre 210,1 lei – 260 lei

150

44

Intre 260,1 lei – 310 lei

120

39

Intre 310,1 lei – 355 lei

90

34

Intre 355,1 lei – 425 lei

70

30

Intre 425,1 lei – 480 lei

45

26

Intre 480,1 lei – 540 lei

35

20

Intre 540,1 lei – 615 lei

20

16

 

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 

     Limite   venituri ( lei )

   Cuantum ( lei )

 

Până la 155

240

155,1 lei   – 210 lei

216

210,1 lei   – 260 lei

192

260,1 lei   – 310 lei

168

310,1 lei –   355 lei

144

355,1 lei   – 425 lei

120

425,1 lei   – 480 lei

96

480,1 lei   – 540 lei

72

540,1 lei –   615 lei

48

 

   În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Este foarte important să se facă precizarea dacă locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică nu mai este branşată la altă sursă de încălzire, întrucât ajutorul pentru energie electrică se acordă numai dacă energia electrică este singura sursa de încălzire.

   Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.778/2013. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 ( prezentată mai jos ) la H.G. nr.778/2013, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

 

   În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi , după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia: ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, burselor de studiu şi bursele sociale, precum şi a sprijinului financiar de tipul «Bani de liceu», alocația pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Începând cu data de 05 octombrie 2015, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor pentru ajutorul pentru gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri, energie electrică, se depun individual în cadrul a două centre de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie:

  

Nr. Centrului de colectare cereri Locaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1

Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în  b-dul Republicii, Bl. G1, parter, (pasajul Casa Cărţii)

Centrul nr.2 Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în cartierul Găvana, b-dul   1 decembrie 1918 bl.M5a, parter

 

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, în cadrul centrelor de colectare amintite mai sus, se va desfăşura după următorul program:

 

LUNI – MIERCURI

800 -1530

JOI

800 – 1800

    VINERI

800 – 1230

 

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, şi în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereri

Locaţia centrului de colectare cereri

Centrul nr.1

Punctul Termic 907

Centrul nr.2

Punctul Termic 404

Centrul nr.3

Punctul Termic 510

Centrul nr.4

Punctul Termic 602

Centrul nr.5

Punctul Termic 802

Centrul nr.6

 

Punctul Termic 1006

 

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program:

 

LUNI – VINERI      830 -1500

 

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, vor putea fi înregistrate şi procesate la furnizor, numai dacă poartă viza de certificare a asociaţiei de proprietari/ chiriaşi de care aparţine solicitantul ajutorului de încălzire, cu privire la numărul de camere şi numărul de persoane trecute în cartea de imobil, care sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI:

 

 1. actele de identitate ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 2. certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • certificatul de căsătorie;
 1. hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, încuvinţarea adopţiei;
 2. hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, hotărarea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
 3. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 4. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei /curatelei, sau, după caz, dispoziţia autoritătii tutelare, potrivit legii.

 

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:

 

 1. adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 2. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 3. cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 4. cupon alocaţii şi indemizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din orice tip de prestaţii sociale;
 5. adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
 6. f)   adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
 7. g)   decizia de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii.

 

     La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei NU SE IAU ÎN CALCUL următoarele venituri :

 1. ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 2. alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 3. bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 4. bursele sociale sau de studiu
 5. sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”.

 

     La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE FAMILIEI:

 

 1. a) copie după contractul de vânzare cumpărare, contract de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş;
 2. b) adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care detin terenuri agricole în altă localitate).
 3. c) certificat de rol fiscal din care să rezulte bunurile deținute în proprietate de toți membrii familiei.

 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos (anexa nr.4 la H.G. nr.778/2013), nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.


 

 

   ANEXA NR.4

                                                                      

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA   EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI   PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

 

   BUNURI   IMOBILE:

   – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
   – terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea   aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE:

 1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi   pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
 2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor   care locuiesc în Rezervaţia   Biosferei “Delta Dunării”
   5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 1. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 2. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
* ) Aflate în stare de funcţionare

  

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

 

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

 

 

 

 

NOTA

DETINEREA   UNUIA DINTRE BUNURILE MENTIONATE CONDUCE LA EXCLUDEREA   ACORDARII AJUTORULUI DE INCALZIRE

 

       Cererile si declaratiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale, vor fi însoţite şi de factură emisă de furnizorul de gaze naturale (GDF Suez) din anul 2015 (se va prezenta factura, nu chitanţa);

De asemenea cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, vor fi însoțite și de factură emisă de funizorul de energie electrică din anul 2015 (CEZ- România) ( Se va prezenta factura, nu chitanța)

La începutul sezonului rece noiembrie 2015 — martie 2016 , termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei,este pâna la 20.11.2015.

După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:

 1. a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
 2. b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

SORIN IANCU

 

 

 

 

Red. Mirela Gorzko

Leave a Reply