JUDEŢUL ARGEŞ
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Decizia nr. 421/14.10.2013

REGULAMENT
de Ordine Interioară pentru personalul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti

Cap. I Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezentul regulament de ordine interioară se aplică tuturor salariaţilor,
funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti, indiferent de durata raportului de serviciu sau a contractului de muncă, precum şi
persoanelor care îşi desfăşoară activitatea prin detaşare sau delegare, în cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.
Relaţiile de muncă impun, în toate domeniile de activitate, necesitatea respectării cu
stricteţe a disciplinei şi îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu.
(2) Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locurile de muncă, constituie o
obligaţie a fiecărui salariat.
(3) Persoanele care lucrează în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
ca delegaţi sau detaşaţi din partea altor unităţi sunt obligate să respecte, pe lângă regulile de
disciplina muncii din unitatea care le-a delegat sau detaşat, şi regulile prevăzute în prezentul
regulament.
Art. 2. – Dispoziţiile din prezentul regulament referitoare la organizarea timpului de lucru,
disciplina şi protecţia muncii, se aplică în mod corespunzător, colaboratorilor externi, precum şi
oricăror alte persoane, pe timpul cât conlucrează cu Direcţia de Asistenţa Socială a Municipiului
Piteşti.
Cap. II Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
Art. 3. – Drepturile salariaţilor
Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti au următoarele drepturi:
a) dreptul la opinie;
b) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
c) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
d) dreptul la concediu de odihnă anual, concedii medicale şi alte concedii prevăzute de lege;
e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
f) dreptul la demnitate în muncă;
g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
h) dreptul de acces la formarea profesională;
i) dreptul la informare şi consultare;
j) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale
mediului de muncă;
k) dreptul de a participa la acţiuni colective;
1) dreptul de a constitui şi de a adera la un sindicat;
m) dreptul la grevă în condiţiile legii;
n) dreptul la un mediu sănătos.
Art. 4. – Obligaţiile personalului de conducere.
(1) Pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Piteşti, şefii birourilor, serviciilor, au următoarele obligaţii:
a)organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi analizează periodic activitatea
compartimentelor pe care le conduc, dispunând măsurile legale care se impun, în scopul
îndeplinirii la termen şi în totalitate a sarcinilor ce le revin în conformitate/cu legislaţia în
vigoare, hotărârile consiliului local şi deciziile directorului;
b) întocmesc fişa postului pentru fiecare salariat din subordinea directă şi nemijlocită, în raport cu 2
cerinţele postului şi cu pregătirea profesională, iar în situaţia în care apar modificări
legislative asigură completarea şi actualizarea acesteia;
c) asigură cadrul necesar în vederea cunoaşterii de către salariaţii din subordine a
legislaţiei în vigoare, a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor conducătorului unităţii;
d) dispune măsurile necesare sau face propuneri conducătorului ierarhic superior pentru
îmbunătăţirea activităţii compartimentului pe care îl conduce;
e) sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale salariaţilor în vederea îmbunătăţirii
activităţii direcţiei, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
f) evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din subordine, prin
aplicarea cu obiectivitate a criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor
profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului, pe care le va avea
în vedere şi la stabilirea propunerilor privind avansările, promovările, numirile sau eliberările din
funcţie, precum şi la acordarea stimulentelor materiale sau morale, excluzând orice formă de
favoritism sau discriminare;
g) repartizează personalului din subordine sarcinile şi lucrările primite, îl sprijină pentru
elaborarea lucrărilor şi îndeplinirea sarcinilor, şi răspunde de soluţiile date şi de modul cum au
fost respectate normele şi procedurile de lucru;
h) stabilesc, după caz, prioritatea lucrărilor şi urmăresc ca acestea să fie elaborate
corespunzător şi la termen;
i) verifică si aprobă/avizează lucrările efectuate în cadrul biroului sau serviciului, iar
atunci când este cazul dispune refacerea lor, în condiţiile legii;
j) redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul absenţei acestuia din instituţie;
k) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea secretului de serviciu la
primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea şi păstrarea documentelor cu caracter secret;
1) propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de lege sau sesizează comisia de
disciplină pentru salariaţii care încalcă, cu vinovăţie, îndatoririle de serviciu;
m) întocmeşte, la cerere, recomandarea profesională pentru persoanele care se transferă în
cadrul altei unităţi;
n) comunică subordonaţilor acţiunile social-culturale şi de binefacere organizate de către
primărie, şi ia măsurile necesare pentru a asigura prezenţa salariaţilor la aceste acţiuni;
o) asigură aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul şi păstrarea actelor şi
documentelor;
p) asigură şi răspund de soluţionarea corespunzătoare şi la termen a cererilor, sesizărilor şi
petiţiilor înregistrate;
r) veghează la respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din
subordine, conform reglementărilor legale în vigoare;
s) în exercitarea atribuţiilor care le revin salariaţii încadraţi în funcţii de conducere pot
emite note de serviciu aplicabile pentru personalul din subordine;
ş) să întocmească, pentru personalul din subordinea directă, ,,notele de efectuare a orelor
suplimentare” în vederea justificării necesităţii efectuării acestora;
t) să urmărească respectarea, de către personalul din subordine, a programului de lucru
stabilit;
ţ) să aplice sancţiunile prevăzute de lege, pentru personalul care nu respectă programul de lucru;
u) să îndeplinească orice alte sarcini legate de specificul de activitate al serviciului sau
biroului, încredinţate de conducătorul ierarhic superior, în limita domeniului de competenţă şi a
pregătirii profesionale;
(2) În afară de obligaţiile prevăzute la alin. (1), personalul cu funcţii de conducere are şi
obligaţiile ce revin personalului de execuţie, prevăzute la art. 5 din prezentul regulament.
Art. 5. – Obligaţiile salariaţilor:
(1) Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, indiferent de locul
unde îşi desfăşoară activitatea, au următoarele categorii de obligaţii:
A) obligaţii privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
B) obligaţii privind respectarea programului de lucru stabilit;
C) obligaţii privind respectarea normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
D) obligaţii privind utilizarea eficientă a logisticii instituţiei; 3
A) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului salariaţii sunt
obligaţi:
a) să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate ŞI in conformitate cu legea îndatoririle de
serviciu şi să rezolve în termenele stabilite de către şefii direcţi, lucrările încredinţate, cu
respectarea strictă a dispoziţiilor legale;
b) să se conformeze dispoziţiilor primite de la şefii direcţi. Salariatul are dreptul să refuze, în scris
şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis decizia
o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care
aceasta este vădit ilegală. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa conducătorului instituţiei.
c) să se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se
suplinească în serviciu în caz de absenţă, în cadrul specialităţilor, potrivit dispoziţiilor şefului de
compartiment;
d) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională atât prin studiu individual, cât şi prin
participarea la cursuri de perfecţionare, seminarii, schimburi de experienţă;
e) obligaţii privind respectarea normelor de protecţie a mediului.
Salariaţii din cadrul cabinetelor medicale au următoarele obligaţii;
a) să răspundă de întreaga activitate desfăşurată în cadrul cabinetului medical şi să
colaboreze cu conducerea unităţii de învăţământ în rezolvarea problemelor privind asistenţa
medicală a copiilor, elevilor si studenţilor;
b) să răspundă de gestionarea eficientă a bunurilor aparţinând cabinetului medical, precum
şi de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă;
c) să întocmească referatele de necesitate pentru buna funcţionare a cabinetului medical,
rapoarte lunare de activitate, foaia colectivă de prezenţă la nivelul cabinetului medical;
d) să întocmească planificarea lunară a programului de funcţionare pe care îl afişează la
loc vizibil;
e) să întocmească şi să fundamenteze propuneri privind eficientizarea activităţii şi pentru
întocmirea proiectului de buget şi proiectul planului de achiziţii;
f) să întocmească comunicări, informări, situaţii solicitate de compartimentul de
monitorizare al Serviciului de Asistenţă Medicală sau de către şefii ierarhici superiori;
g) să arhiveze şi să păstreze în condiţii de securitate documentele specifice activităţii
desfăşurate ;
h) să răspundă de folosirea în condiţii optime a aparaturii medicale din dotare şi să facă
propuneri de casare pentru bunurile din dotare, potrivit legii;
i) să respecte legislaţia în domeniul profesiei exercitate şi codul de etică şi deontologie
profesională, regulile de bună practică profesională şi să asigure păstrarea confidenţialităţii în
exercitarea profesiei;
j) să întocmească evidenţa şi să completeze documentele utilizate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu şi alte
asemenea documente;
k) să prezinte anual Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, certificatul
de membru eliberat şi avizat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali; ,
l) să răspundă de achitarea lunară a cotizaţiei de-membru în Colegiul Medicilor, respectiv
de membru al OAMGMAMR;
m) să răspundă de încheierea, respectiv reînoirea asigurării de malpraxis, a cărei copie o
depune la Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii;
n) să îndeplinească şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului, decizii ale conducătorului unităţii sau transmise de
şefii ierarhic superiori.
B) Pentru respectarea programului de lucru stabilit, salariaţii sunt obligaţi:
a) să folosească integral timpul de lucru pentru îndeplinirea eficientă şi la termen a
sarcinilor de serviciu. Deplasarea salariaţilor în afara clădirii instituţiei, în interes de serviciu sau
interes personal, se va face numai după notarea în registrul special întocmit a datelor privind:
locul şi motivul deplasării, ora de plecare şi ora de întoarcere;
b) prezentarea salariaţilor la serviciu se va face cu minim 5 minute înainte de începerea 4
programului de lucru, iar terminarea efectivă a lucrului se va face la ora terminării programului,
prevăzută în prezentul regulament. La începutul şi la sfârşitul programului de lucru, precum şi la
orice intrare şi ieşire din unitate, fiecare salariat este obligat să acceseze sistemul de ,,intrare-ieşire”
acolo unde este montat acest sistem; Excepţii de la această regulă fac numai cazurile temeinic
justificate;
c) cheile de acces sunt individuale. Constituie abatere disciplinară utilizarea cheii de acces
de către altă persoană decât titularul ei. În cazul identificării unei astfel de situaţii, atât persoana
care utilizează cheia cât şi titularul ei vor fi sancţionaţi disciplinar, potrivit legii;
d) să participe la acţiunile social – culturale şi de binefacere organizate de primărie;
e) să comunice şefului nemijlocit, prin orice mijloc, situaţiile în care, din motive
întemeiate, întârzie sau absentează de la program;
f) în cazul în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă acesta trebuie să
anunţe Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, cu privire la situaţia respectivă,
precum şi datele medicului care a eliberat certificatul de concediu medical, în termen de 24 de ore
de la obţinerea acestuia;
g) să efectueze concediul de odihnă conform programării, să solicite aprobarea
reprogramării concediului de odihnă în condiţiile legii, acordarea altor concedii stabilite prin lege,
precum şi efectuarea recuperărilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data efectuării lor;
h) durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână. Durata
săptămânii de lucru este de 5 zile lucrătoare.
i) programul de lucru in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este
următorul;
– Luni-Miercuri: 8,00- 16,30 cu o pauză de masă de 30 de minute între orele 12.30 – 13,00;
– Joi: 8.00 – 19,00 cu o pauză de masă de 30 de minute între orele 12,30 – 13,00;
– Vineri: 8,00 – 13,30, fără pauză de masă.
j) pentru activitatea de asistenţă socială, relaţia directă cu publicul se desfăşoară în
timpul programului de lucru, astfel;
1.pentru activitatea privind protecţia persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice, relaţia cu
publicul se desfăşoară astfel;
– Luni – Miercuri: 9,00 -12,00
– Joi – 9,00-12,00 si 15,00-18,00;
2. pentru activitatea privind protecţia copilului şi autoritatea tutelară, relaţia cu publicul se
desfăşoară astfel;
– Marţi 8,00-12,00
– Joi 14,00-18,00;
3.pentru activitatea privind beneficiile sociale şi politicile familiale relaţia cu publicul se
desfăşoară astfel;
– Marţi 8,00-12,00
– Joi 14,00-18,00;
4. programul de lucru al asistenţilor personali este de 8 ore/zilnic.
k) pentru salariaţii care au calitatea de medic, durata normala a timpului de lucru este de 7
ore/zi, respectiv 35 de ore/săptămână. Durata săptămânii de lucru este de 5 zile lucrătoare;
l) pentru salariaţii care au calitatea de asistent medical, durata normală a timpului de
lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână. Durata săptămânii de lucru este de 5 zile
lucrătoare;
m) programul de lucru al cabinetelor medicale şcolare pentru personalul din cadrul
Serviciului de Asistenţă Medicală, trebuie întocmit de comun acord cu conducerea unităţilor de
învăţământ în care acestea îşi desfăşoară activitatea;
n) pe durata desfăşurării anului şcolar de învăţământ, programul zilnic de lucru al
personalului cabinetelor medicale şcolare se va desfăşura alternativ, în două ture,
asigurând asistenţa medicală pe toată durata de activitate a unităţilor de învăţământ;
o) pentru grădiniţele cu program săptămânal, programul de lucru pentru asistent este următorul:
– schimbul 1: între orele 6,00-14,00
– schimbul 2; între orele 12,00-20,00
– schimbul 3: între orele 20,00-6,00 (de luni până joi inclusiv). 5
p) pe perioada vacanţei de vară programul de lucru va fi următorul:
– între orele 8,00-15,00, pentru medic-medicină generală şi medicul stomatolog;
– între orele 8,00-16,00 pentru asistent-medicină generală şi asistent stomatolog;
r) orele suplimentare pot fi efectuate de personalul Serviciului de Asistenţă Medicală, în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
s) evidenţa prezenţei la serviciu se ţine pe baza condicii de prezenţă aflată la secretariatul
unităţii de învăţământ în care funcţionează cabinetul medical, care va fi semnată zilnic de
personalul cabinetului, la începutul şi la sfârşitul programului de lucru;
ş) deplasarea în teren, în interes de serviciu a personalului cabinetelor medicale se va
evidenţia în caietul de teren, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează
cabinetul medical;
t) orele suplimentare pot fi efectuate de către salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
ţ) împotriva salariatului care întârzie la serviciu, se vor lua următoarele măsuri:
1) la prima întârziere, salariatul este atenţionat verbal de către şeful nemijlocit;
2) la a doua întârziere în aceeaşi lună, salariatului în cauză este atenţionat verbal de către
directorul executiv al direcţiei;
3) la a treia întârziere în aceeaşi lună, i se va aplica una din sancţiunile prevăzute de
legislaţia în materie;
u) împotriva asistentului medical care întârzie la serviciu, se vor lua următoarele măsuri:
1) la prima întârziere, salariatul este atenţionat verbal de către medicul cabinetului medical;
2) la a doua întârziere în aceeaşi lună, salariatul în cauză este atenţionat verbal de către
directorul direcţiei;
3) la a treia întârziere în aceeaşi lună, i se va aplica una din sancţiunile prevăzute de
legislaţia in materie;
(v) împotriva medicului care întârzie la serviciu se vor lua următoarele măsuri:
1) la prima întârziere salariatul este atenţionat verbal de către coordonatorul Serviciului
de Asistenţă Medicală şi al Serviciului de Asistenţă Comunitară;
2) la a doua întârziere în aceeaşi lună, salariatul în cauză este atenţionat verbal de către
directorul direcţiei;
3) la a treia întârziere în aceeaşi lună, salariatului i se va aplica una din sancţiunile
prevăzute de legislaţia în materie;
x) în cazul în care salariatul părăseşte fără acordul şefului ierarhic superior, locul de muncă, se
consideră absent nemotivat.
În cazurile prevăzute la lit.ţ, pct.3, lit. u, pct.3, lit.v, pct.3 şi lit.x, salariaţii vor fi pontaţi
numai pentru orele lucrate efectiv.
Lunar, în penultima zi lucrătoare, Compartimentul Personal, Juridic, Securitatea Muncii,
transmite directorului executiv şi şefilor de compartimente lista persoanelor care au întârziat şi
absentat luna trecută, iar aceştia propun luarea măsurilor, conform pct.3.
Programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor se face la sfârşitul anului, pentru anul
următor, în condiţiile prevăzute de lege.
Art.6. Învoirea salariaţilor în interes personal, se acordă după cum urmează;
a) pentru o perioada de până la 4 ore, de către şefii de compartiment;
b) pentru o perioadă de 4-7 ore, învoirile se acordă de şeful de compartiment, cu
aprobarea directorului direcţiei;
c) pentru o perioadă de o zi, sau mai mare de o zi, învoirile se acordă pe bază de cerere,
depusă cu o zi înainte de data solicitată, avizată de şeful de compartiment, şi aprobată de
directorul executiv, cu indicarea persoanei care îl va înlocui pe salariatul respectiv;
d) învoirile mai mari de o zi, se acordă cu reducerea corespunzătoare a drepturilor
salariale din luna respectivă, în baza evidenţei ţinute de către Compartimentului Personal, Juridic,
Securitatea Muncii,
C) Pentru respectarea normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege,
salariaţii sunt obligaţi:
a) să aibă o comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de serviciu; 6
b) să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă;
c) să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice,
persoanelor juridice ori instituţiei în care lucrează;
d) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor
politice, să nu favorizeze nici un partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul
programului de lucru; să nu furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
să nu participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
e) să nu permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale;
f) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură
cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei în condiţiile
legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
g) să respecte regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor stabilite
prin lege;
h) să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei,
precum şi persoanelor cu care intră în contact pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, prin
folosirea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor
sesizări sau plângeri calomnioase;
i) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui
limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa, ori a utilizării de către cetăţean a violenţei
verbale/fizice;
j) să nu solicite şi să nu accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea
funcţiei lor oficiale, daruri sau alte avantaje care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea
funcţiilor deţinute sau pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii;
k) să nu primească cereri a căror rezolvare nu este de competenţa lor şi care nu le sunt
repartizate de şefii ierarhici şi să nu intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri;
1) să nu primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute
direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii şi să nu intervină
pentru soluţionarea acestor cereri;
m) să nu fie mandatarii unei persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură
cu funcţia pe care o îndeplinesc; .
n) să poarte în loc vizibil ecusonul de serviciu în timpul programului de lucru şi să prezinte
Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, ecusonul şi legitimaţia de serviciu pentru
vizarea anuală; să anunţe imediat pierderea ecusonului sau a legitimaţiei de serviciu pentru luarea
măsurilor corespunzătoare;
o) să aducă la cunoştinţa Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, toate
modificările intervenite în situaţia personală privind: schimbarea actului de identitate, starea
civilă,situaţia militară, domiciliul, naşteri, decese, etc.;
p) să se prezinte anual sau la solicitare pentru efectuarea examenului medical;
r) să promoveze o imagine favorabilă României şi Municipiului Piteşti, să nu exprime în
relaţiile cu reprezentanţii altor state, opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute
internaţionale;
s) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului şi să nu consume în timpul
programului de lucru, băuturi alcoolice. Şeful compartimentului are obligaţia ca, atunci când
apreciază că un salariat se află sub influenţa băuturilor alcoolice, să anunţe şeful direct, persoana
responsabilă cu asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, şeful Compartimentului Personal,
Juridic, Securitatea Muncii şi medicul de întreprindere, în vederea examinării medicale, inclusiv a
testării cu fiola alcoolscop a persoanei în cauză.
Refuzul de a se supune examinării medicale şi testării cu fiola alcoolscop înseamnă
recunoaşterea implicită a consumului de băuturi alcoolice, şi constituie abatere disciplinară care
se sancţionează conform legii. Dacă în urma examinării medicale sau a testării s-a constatat că
salariatul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta este obligat să părăsească imediat
instituţia:
ş) să nu desfăşoare acte de comerţ în incinta instituţiei. 7
D) Pentru utilizarea eficientă a logisticii instituţiei, salariaţii sunt obligaţi:
a) să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Municipiului Piteşti, să evite
producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;
b) să folosească bunurile care aparţin instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente
funcţiei deţinute, prevăzute în fişa postului;
c) să nu folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea unor lucrări în interes
personal;
d) să utilizeze materialele consumabile sau rechizitele cât mai eficient;
e) să ia măsurile necesare pentru stocarea şi securizarea bazei de date create în reţeaua
informatică a instituţiei;
f) să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele de prevenire a incendiilor
şi a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clădirea, instalaţiile ori viaţa,
integritatea fizică şi psihică a persoanelor;
g) să înştiinţeze şeful ierarhic superior, să ia sau să propună măsuri, după caz, deîndată ce a luat
cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii, sustrageri sau degradări de
bunuri, etc. apărute în cadrul instituţiei;
h) să folosească corect şi civilizat spaţiile în care-şi desfăşoară activitatea, grupurile sanitare, căile
de acces;
i) conducătorii auto sunt obligaţi să folosească mijloacele de transport ale instituţiei numai în
interes de serviciu;
j) la încetarea raporturilor de muncă, salariaţii au îndatorirea să predea lucrările şi bunurile pe care
le au în primire pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să achite eventualele debite
faţă de instituţie.
Art. 7. – Drepturile angajatorului
Directorul executiv, în calitate de angajator, are în principal, următoarele drepturi:
a) coordonează, implementează şi verifică aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, a
dispoziţiilor primarului în materia asistenţei sociale, precum şi a actelor normative aplicabile în domeniu;
b) să solicite organelor competente acreditările şi avizele de funcţionare, potrivit legii;
c) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite în baza căreia elaborează şi fundamentează
proiectul de buget al direcţiei pe care îl transmite spre analiză ordonatorului principal de credite al
bugetului local;
d) propune autorităţii care a înfiinţat şi finanţează serviciul, aprobarea structurii organizatorice şi a
numărului de personal;
e) aprobă fişa posturilor pentru personalul din subordine;
f) controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompense
corespunzătoare, în condiţiile legii;
g) numeşte şi eliberează din funcţie, personalul din cadrul instituţiei în condiţiile legii;
i) aprobă programarea efectuării concediilor de odihnă;
j) acordă concedii fără plată şi concedii pentru studii, potrivit legii;
k) aprobă suspendarea raporturilor de serviciu/muncă la solicitarea salariatului, pentru situaţiile
prevăzute de lege;
1) soluţionează contestaţiile formulate, în condiţiile legii, de către salariaţii nemulţumiţi de rezultatul
evaluării performanţelor profesionale individuale;
Art.8. – Obligaţiile angajatorului:
Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale
a muncii în vederea îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele, să se preocupe de îmbunătăţirea
continuă a condiţiilor de muncă, să organizeze şi să sprijine perfecţionarea pregătirii profesionale a
persoanelor încadrate în muncă;
b) să examineze şi să ia în considerare sugestiile şi propunerile salariaţilor referitoare la
îmbunătăţirea activităţii în compartimentele din care fac parte şi să le comunice, prin şefii direcţi,
modul de rezolvare;
c) să pună la dispoziţie spaţiul necesar desfăşurării în condiţii bune a activităţii şi să dispună
măsurile necesare pentru asigurarea curăţeniei şi ordinii la toate locurile de muncă;
d) să acorde salariaţilor toate drepturile salariale ce decurg din legi. Drepturile salariale nu vor 8
putea face obiectul vreunei tranzacţii sau limitări;
e) să plătească înaintea oricăror altor obligaţii, salariile, contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina
lor;
f) să ia măsurile necesare pentru înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi pentru
operarea înregistrărilor prevăzute de lege;
g) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de salariat al instituţiei;
h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i) să asigure, prin avocat sau societate de avocatură, asistenţă juridică salariaţilor care sunt
acţionaţi în justiţie de persoane fizice sau juridice, pentru acţiuni sau fapte săvârşite în timpul şi în
interesul serviciului;
j) prezintă Consiliului Local al Municipiului Piteşti şi primarului informări referitoare la modul
de desfăşurare a activităţii direcţiei;
k) asigură transparenţa activităţilor de asistenţă şi protecţie socială;
1) repartizează corespondenţa şi răspunde de soluţionarea în termen a acesteia precum şi de
soluţionarea în termen a cererii şi petiţiilor cetăţenilor, adresate direcţiei;
m) răspunde de respectarea normelor de securitate a muncii şi a normelor de securitate PSI;
n) ia măsuri pentru asigurarea securităţii documentelor, precum şi pentru arhivarea lor, în condiţiile
reglementărilor legale în vigoare.
Cap. III Securitatea şi sănătatea în muncă
Art. 9. – (1) Consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi directorul, ca autoritate executivă,
vor asigura securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) În vederea îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), angajatorul are următoarele
obligaţii:
a) să ia măsuri pentru elaborarea şi actualizarea planului de_prevenire şi protecţie .în
domeniul securităţii în muncă; — ,
b) să dispună constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure
întrunirea acestuia, în condiţiile legii;
c) să desemneze, prin dispoziţie, salariatul care se ocupă de activităţile de prevenire şi
protecţie în domeniul securităţii _şi sănătăţii în muncă; –
-‘- d) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea salariaţilor;
e) să stabilească pentru salariaţi, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
f) să asigure, prin salariatul desemnat, instruirea personalului în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă; rezultatul instruirii se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire
individuală;
g) să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă;
h) să asigure condiţiile necesare pentru ca fiecare salariat să primească o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sub formă de informaţii şi
instrucţiuni de lucru specifice postului său, la angajare, la introducerea unor tehnologi noi sau la
schimbarea procedurilor de lucru, la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
i) pentru salariatele gravide şi/sau mame lăuze sau care alăptează, angajatorul trebuie să
pună în aplicare prevederile OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 10. – Salariatul este obligat să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea
şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte
persoane, care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 11. – (1)Măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă se
stabilesc, pe baza Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a Normelor 9
metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi, de către responsabilul desemnat în acest scop
în colaborare cu şefii compartimentelor de muncă.
(2) În cadrul fiecărui compartiment şi cabinet medical, vor fi afişate, la vedere, regulile
generale care trebuie respectate privind securitatea şi sănătatea în muncă, reguli stabilite în
funcţie de specificul activităţii fiecărui compartiment de muncă.
Art. 12. – Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de
către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi
iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie
infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii.
Art. 13. – Nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de
producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se
pedepseşte potrivit legii.
Cap IV. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei forme
de încălcare a demnităţii
Art. 14. – (1) Încadrarea în muncă a salariaţilor la Direcţia de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, se face numai pe bază de concurs, în limita posturilor vacante;
(2) Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului şi condiţiile necesare pentru înscrierea
la concurs sunt publicate în mass-media locală, pe pagina proprie de internet şi afişate la sediul
instituţiei.
Art. 15. – (1) În cadrul relaţiilor de muncă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Piteşti, funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Orice
discriminare directă sau indirectă faţă de angajaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică,
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familiară, apartenenţă sau activitate
sindicală, este interzisă.
(2) Este considerată hărţuire sexuală a unei persoane, de către altă persoană la locul de
muncă, orice comportament nedorit, verbal, nonverbal sau fizic – de natura sexuală, care are ca
scop sau ca efect atingerea demnităţii persoanei şi/sau crearea unui mediu degradant de
intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator. Fapta este calificată ca fiind abatere disciplinară
şi sancţionată conform art. 264 din Codul muncii.
Art. 16. (1) Salariaţii instituţiei beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii pe
care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă.
(2) Salariaţilor direcţiei le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală,
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie împotriva concedierilor
nelegale.
Art. 17. (1) În situaţiile în care interesele serviciului impun prezenţa la lucru a unor
salariaţi peste durata normală a programului zilnic de lucru sau în zilele de repaus săptămânal şi
de sărbători legale, la propunerea şefilor de compartimente, se poate aproba efectuarea de ore
suplimentare, cu viza directorului, potrivit legii.
(2) Orele suplimentare se efectuează în baza ,,Notei de efectuare a orelor suplimentare”
întocmită şi aprobată de persoanele competente, cel mai târziu în ziua efectuării orelor
suplimentare. .
(3) Orele suplimentare lucrate peste programul de lucru, fără întocmirea şi aprobarea notei
prevăzute la alin. (2), nu sunt luate în considerare pentru compensare cu timp liber corespunzător.
(4) Orele suplimentare lucrate peste programul de lucru se compensează cu timp liber
corespunzător în termen de 30 de zile de la efectuarea lor.
— Art. -18. – (l) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul anului pentru anul
următor, la propunerea şefului de compartiment, după consultarea salariaţilor, şi se aprobă de
către director; programarea concediului de odihnă poate fi modificată la cererea salariatului, ori la
propunerea motivată a şefului compartimentului, în situaţiile prevăzute de lege, cu acordul
directorului.
(2) Evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor pentru 10
evenimente familiale deosebite, a concediilor fără plată, a recuperărilor şi a învoirilor mai mari de
o zi este asigurată de Compartimentul Personal, Juridic, Securitatea Muncii.
Cap.VI – Circuitul documentelor şi al informaţiilor
Art.19. – (l) Toate actele oficiale vor intra în instituţie prin intermediul registraturii, fiind
interzisă primirea spre rezolvare a unor acte, documente, cereri, scrisori, sesizări neînregistrate şi
fără a purta rezoluţia persoanelor din conducere care au competenţă în a decide asupra
soluţionării lor.
(2) Sarcinile de serviciu se primesc numai pe cale ierarhică prin intermediul şefului
nemijlocit, în mod similar procedându-se şi în cazul raportării asupra modului de rezolvare a
acestora.
(3) Salariatul solicitat direct de conducerea direcţiei pentru a da unele relaţii sau pentru
executarea unor lucrări, are obligaţia să-i informeze pe şeful nemijlocit în legătură cu sarcinile
primite şi modul de rezolvare a acestora.
(4) Este interzisă furnizarea de date şi informaţii, în afara cadrului legal, salariaţilor din
alte compartimente sau persoanelor din afara instituţiei; furnizarea informaţiilor de interes public
către mijloacele de informare în masă se face numai de către salariatul împuternicit de către
conducătorul instituţiei.
Capitolul VII. Recompense
Art. 20. – (l) Salariaţii care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate
deosebite în activitatea instituţiei pot fi stimulaţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin:
a) acordarea salariului de merit, în măsura în care legislaţia permite acest lucru;
b) promovarea în grade sau trepte profesionale;
c) avansarea în funcţie;
d) acordarea de premii lunare, în măsura în care legislaţia permite acest lucru;
e) acordarea premiului anual, în măsura în care legislaţia permite acest lucru;
f) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Recompensele se acordă la propunerea scrisă şi motivată a şefului nemijlocit,
confirmată de directorul executiv.
(3) Salariaţii care au fost sancţionaţi disciplinar în cursul anului pierd dreptul de a
beneficia de salariul de merit, începând cu data de întâi a lunii următoare aplicării sancţiunii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi salariaţilor care au săvârşit abateri disciplinare şi/sau
împotriva cărora a fost sesizată comisia de disciplină de cel puţin trei ori într-un an calendaristic.
Capitolul VIII. Sancţiuni disciplinare
Art. 21. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupă,
a normelor de comportare, de conduită profesională şi civică, precum şi neîndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a
acestora.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, care constă într-o acţiune sau
o inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către un salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
Regulamentul de Ordine Interioară, ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici.
(3) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absentarea mai mult de 3 zile nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e)intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;
h)desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 11
i) desfăşurarea unor acte de comerţ în incinta instituţiei;
j) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de
interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
l) stabilirea de către personalul de execuţie a unor relaţii directe cu petenţii în vederea
soluţionării cererilor acestora;
m) încălcarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;
n) formularea, în baza Legii nr. 571/2004, a unor sesizări sau plângeri calomnioase;
o) încălcarea jurământului depus, a legilor şi a regulamentelor specifice profesiei de
medic, codului deontologie, regulamentului, deciziilor obligatorii adoptate de Colegiul
Medicilor din România, precum şi orice altă faptă săvârşită in legătură cu profesia sau in
afara acesteia, care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, abatere
disciplinară pentru care este sesizat Colegiul Medicilor din România.
(4) Sancţiunile disciplinare aplicabile sunt prevăzute de Statutul funcţionarilor publici,
pentru funcţionarii publici şi de Codul muncii pentru personalul contractual.
(5) Sancţiunile disciplinare se aplică de către director, la propunerea scrisă a şefului
compartimentului din care face parte salariatul care a săvârşit abaterea sau la propunerea
comisiei de disciplină, potrivit legii.
(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea
abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi
consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a salariatului precum şi de
existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.
(7) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei
săvârşite şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub
sancţiunea nulităţii.
(8) Neprezentarea salariatului, fără un motiv obiectiv, la convocarea făcută în scopul
audierii, sau refuzul de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se
consemnează într-un proces- verbal.
(9) In comunicările scrise ce se fac salariaţilor în legătură cu sancţiunile aplicate se va
preciza calea de atac, termenul de introducere a plângerii precum şi instanţa competentă să
soluţioneze plângerea.
Capitolul IX Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor.
Art. 22. – (1) Directorul instituţiei asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de
primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru
legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
(2) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin registratura
generală a instituţiei. Directorul soluţionează, prin compartimentul de specialitate, cererile şi
reclamaţiile şi comunică petiţionarilor modul de rezolvare.
Art. 23. – Eliberarea, la solicitarea salariaţilor, a adeverinţelor tipizate care atestă calitatea
de angajat şi drepturile salariale ale solicitantului, se face de către Compartimentul Personal,
Juridic, Securitatea Muncii, aceste adeverinţe fiind semnate de către directorul instituţiei.
Art. 24. – (1) Salariaţii au dreptul şi obligaţia de a formula propuneri privind creşterea
eficienţei activităţii direcţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.
Art. 25. – În scopul rezolvării problemelor personale salariaţii au dreptul să solicite
audienţă la directorul instituţiei.
Cap. X Dispoziţii privind protecţia personalului care semnalează încălcări ale legii
Art. 26. – (1) Salariaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,
funcţionari publici sau personal contractual, pot avertiza în interes public printr-o sesizare făcută
cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei 12
profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi
transparenţei în administraţia publică a Municipiului Piteşti.
(2) Salariatul care face o sesizare potrivit alin. (1) se numeşte avertizor.
Art. 27. – Avertizare în interes public înseamnă semnalarea unor fapte de încălcare a legii
în cadrul instituţiei, săvârşite de către persoanele cu funcţii de conducere sau de execuţie,
prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau sancţiuni.
Art. 28. – Avertizarea în interes public priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în
legătură cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
g) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
1) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului direcţiei;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări
şi cel al ocrotirii interesului public.
Art. 29. – Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale
poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 34;
b) directorului executiv al direcţiei;
c) comisiei de disciplină;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea ŞI cercetarea conflictelor de interese ŞI a
incompatibilităţilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
i) organizaţiilor neguvernamentale.
Art. 30. (1) În cazul în care sesizarea a fost adresată şefului ierarhic al persoanei care a
încălcat prevederile legale, aceasta poate sesiza comisia de disciplină sau poate propune
directorului constituirea unei comisii de cercetare administrativă.
(2) Comisia de cercetare administrativă va analiza sesizarea, va cerceta faptele incriminate
şi va emite o soluţie motivată, care va fi transmisă şi directorului.
Art. 31.( 1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază
de protecţie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă. până la proba
contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile
de disciplină au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului. Anunţul se face prin
comunicat pe pagina de Internet a instituţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub
sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
(2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct
sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină
va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 13
Cap.XI Protecţia mediului
Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte cu furnizori de utilităţi (apa, energie electrică, agent termic), certificaţi
ISO 9001:2008 şi să monteze aparate de contorizare a acestora;
b) să încheie contracte cu operatorii de salubritate, certificaţi ISO 9001:2008, pentru deşeurile
menajere şi pentru deşeurile reciclabile colectate în instituţie;
c) să asigure dotarea necesară pentru implementarea Legii nr.211/2011 privind colectarea
selectivă a deşeurilor reciclabile în instituţiile publice;
d) să desemneze, prin dispoziţie, salariatul care se ocupă de gestionarea deşeurilor în cadrul
instituţiei;
e) să doteze instituţia cu mijloace de transport corespunzătoare normelor euro în vigoare;
f) să achiziţioneze aparate electrice şi electronice „verzi” (cu consum redus de energie);
g) să asigure instruirea salariaţilor în domeniul protecţiei mediului, prin personalul
împuternicit, sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru.
Salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să depoziteze consumabilele uzate (cartuşe, tonere) şi echipamentele electrice şi electronice
în locuri special amenajate şi să le predea agenţilor economici specializaţi în vederea reciclării şi
valorificării, prin persoana desemnată;
b) să colecteze selectiv deşeurile reciclabile (hârtie-carton, metal şi mase plastice, sticlă);
c) să ţină evidenţa şi să predea în vederea valorificării deşeurile reciclabile colectate către
agenţii economici autorizaţi, prin persoana desemnată;
d) să economisească resursele ( apa, energia electrică, hârtia, alte consumabile);
e) să predea în vederea reciclării acumulatorii, cauciucurile şi uleiul uzat de la mijloacele de
transport din dotare;
f) să nu deverseze la canalizare substanţe chimice periculoase;
g) să prevadă în contractele de achiziţii şi de lucrări masuri specifice de protecţia mediului,
conform legislaţiei în vigoare.
Cap. XII Dispoziţii finale
Art. 32. – (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului regulament, salariaţii Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, trebuie să cunoască şi să respecte prevederile acestuia;
(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătură, tuturor salariaţilor din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, prin grija şefilor de compartimente
sub îndrumarea Compartimentului Personal, Juridic, Securitatea Muncii;
(3) Orice alte modificări ce vor interveni cu privire la prevederile prezentului regulament,
vor fi supuse procedurilor de informare prevăzute la art.259 din Codul Muncii.

Leave a Reply