JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18140/20.11.2018

 

REZULTATUL

soluționării contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant

 din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,

probă desfășurată în data de 15.11.2018

 

Având în vedere contestațiile înregistrate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 18067/19.11.2018 și 18075/19.11.2018, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 233/24.10.2018, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 20.11.2018, comunică următorul rezultat:

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației

ADMIS/RESPINS

1 Bălașa Mihaela 44 puncte 42 puncte       ADMIS

 

2 Gărăiman Georgeta 40 puncte 38 puncte       ADMIS

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 20.11.2018, ora 1330, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

    

 

 

Secretar

 Comisia de soluționare a contestațiilor

       Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

Rezultat contestație concurs educator puericultor