JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18313/22.11.2018

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 15.11.2018, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

 

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1      Coculescu Lelia-Laura     78 puncte     ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 22.11.2018, ora 1300, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

 

 

    Secretar comisie de concurs

 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultat interviu asistent medical principal