JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7844/06.07.2016

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 30.06.2016

pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul

Adăpostului de Noapte Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1 Ionescu Valerian 70 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 06.07.2016, ora 1530,  la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat interviu la concursul organizat în data de 30.06.2016