JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7843/06.07.2016

 

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 30.06.2016,  

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant 

din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1 Teianu Else 95 puncte ADMIS
2 Mihăescu Gheorghe 94 puncte ADMIS
3 Buică Alina- Ioana 70 puncte ADMIS
4 Diaconu Nicolae 59 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 06.07.2016, ora 1530,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

Rezultat interviu post referent