JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18027/16.11.2018

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 15.11.2018, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Coculescu Lelia-Laura 83  puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 21.11.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 16.11.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultat proba scrisa asistent medical principal