JUDEȚUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6265 /27.05.2016

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 06.06.2016, pentru

      ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator sanitar și de asistent medical comunitar din

         cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală-Compartimentul  Asistență Medicală Comunitară

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

a) Pentru postul contractual vacant de mediator sanitar nu au fost candidați înscriși;

b) Pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
Catrina Aurelia RESPINS -nu deține Avizul Anual pentru autorizarea exercitării profesiei eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

-nu a prezentat Diploma de absolvire a școlii postliceale de specialitate în original;

 

NOTA:

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

– Afişat astăzi, 27.05.2016, ora 1200 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Secretar Comisie Concurs

  Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultat selectie dosare – concurs 06.06.2016