JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 17725/09.11.2018

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.11.2018,

 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal, din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Coculescu Lelia-Laura ADMIS

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 15.11.2018 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D, sala mare de ședințe).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 12.11.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

                                                         Secretar comisie de concurs

                                                        Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat selecție dosare concurs asistent medical principal 15.11.2018