JUDEȚUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 3886/25.03.2016

 

 
REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.04.2016, pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator sanitar și de asistent medical comunitar din
cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar nu au fost candidați înscriși;
  2. Pentru postul contractual vacant de mediator sanitar:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
 1. Badea Elena-Loredana Respins -nu deține diplomă de bacalaureat (din adeverința nr. 500/04.09.1998, prezentată în copie, rezultă că este absolventă a XII clase fără examen de bacalaureat

-nu face dovada efectuării cursului de formare ca mediator sanitar

2. Ioniță Ecaterina-Nicoleta Respins -nu deține diplomă de bacalaureat(nu a făcut dovada absolvirii studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat)

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 04.04.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–    Afişat astăzi, 25.03.2016, ora 1130 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Secretar Comisie Concurs

 Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultat selectie dosare -mediator sanitar