JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITESTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 3569/28.02.2019

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 21.02.2019,

pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

   1. Boroi Elena     85 puncte     ADMIS
   2. Ionescu Nicoleta- Nadia     76 puncte     ADMIS
   3. Șerbănescu Elena- Denisia     71 puncte    ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 28.02.2019, ora 1100,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

Rezultatul interviului la concursul din 21.02.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești