JUDEȚUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 406  /11.01.2018

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 04.01.2018

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical  principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Stanciu Rucsandra-Daniela 73,33 puncte    ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 11.01.2018, ora 1330, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

 

Secretar Comisie Concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 04.01.2018