JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 12865/18.09.2017

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviului:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu
ADMIS/RESPINS
1 Boroi Elena 73 puncte ADMIS
2 Floarea Cătălina-Larisa 70 puncte ADMIS
3 Grigore Adriana-Loredana ABSENT –
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
– sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
Afisat astazi, 18.09.2017, ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs:

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești