JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 9016 /20.05.2021

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant  de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu ADMIS/RESPINS
1 Grigorescu Consuela-Mihaela    85 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 20.05.2021, ora 1200 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești ( www.dasp.ro ).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 17.05.2021