JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 19906/25.11.2020

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 24.11.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 3 posturi de îngrijitoare și 1 post de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Pentru posturile de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Matei Cătălina – Alexandra   80 puncte ADMIS
2 Chiriac Afrodita-Florența   75 puncte ADMIS
3 Ciobanu Felicia   65 puncte ADMIS

Pentru postul de administrator I:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Ionescu Adriana Mihaela    92   puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 25.11.2020, ora 1030 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 24.11.2020