JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 1501/01.02.2018

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 25.01.2018, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante (1 post de asistent  medical debutant (balneofizioterapie) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de asistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant (balneofizioterapie) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Sotir Ioana-Andreea

 

91,00 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

1 Tudor Adela-Mădălina

 

72,00 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 01.02.2018, ora 1100, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 25.01.2018