JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.20351/02.12.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 02.12.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  – 3 posturi de îngrijitoare și 1 post de administrator I

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Pentru posturile de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Mirică Florina 62 puncte ADMIS
2 Popescu Maria 53 puncte ADMIS
3 Popa Georgeta 51 puncte ADMIS
4 Pîrvu Mihaela 27 puncte RESPINS

Pentru postul de administrator I:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Grigorescu Georgian 80 puncte ADMIS
2 Dima Mirela 44 puncte RESPINS
3 Barbu Marioara 19 puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 08.12.2020, ora 900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 02.12.2020, ora 15:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 02.12.2020