JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL  PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  14933/04.10.2018

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise a concursului organizat în data de 03.10.2018, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din  cadrul Adăpostului de Noapte Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Radu Nicoleta-Ionica 56 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 09.10.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 04.10.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 03.10.2018