JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 20858/10.12.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 09.12.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 RECEANU MĂDĂLINA-ANCA     86 puncte ADMIS
2 VLĂSCEANU MARIA-MĂDĂLINA 57,50 puncte ADMIS
3 SANDU MONICA-CREOLA      40 puncte RESPINS
4 MANOLE ANA-MARIA   20,25 puncte RESPINS
5 DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 15.12.2020, ora 0900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 10.12.2020, ora 1030 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti ( www.dasp.ro ).

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.12.2020