JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6898/16.04.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 15.04.2021,  pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică Administrativ

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1. Iordache Mihaela- Corina 67 puncte ADMIS
2. Dobre Maria 40 puncte RESPINS
3. Tudor Valentina 23 puncte RESPINS
4. Ivan Elena- Magdalena 18,33 puncte RESPINS
5.   Stoica Rodica 15 puncte RESPINS
6.   Ivana Maria 14 puncte RESPINS
7.   Deaconu  Florina 1 punct RESPINS
8.   Tudor Mihaela ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 21.04.2021, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 16.04.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 15.04.2021