JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  5541/17.03.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de  17.03.2020, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară-cabinet medical de stomatologie

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Olteanu Elena 85  puncte ADMIS
2 Oprea Iuliana-Mariana  ABSENT
3 Stoicana Georgeta ABSENT
4 Ionescu Ana-Maria  ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 23.03.2020, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 17.03.2020, ora 14:00 la sediul si pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 17.03.2020