JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIULUI PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  23016/18.12.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat in data de 17.12.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Anca Cristina-Lavinia 80,5 puncte ADMIS
2 Gherase Maria-Mădălina 43,6 puncte RESPINS
3 Neacșu Dafinița-Georgeta 30,8 puncte RESPINS
4 Matei Daniela   ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 23.12.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 18.12.2019, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal-SAM