JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12572/19.07.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 18.07.2019,

 pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator I

din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1.   Ionescu Valentina 63,67 puncte ADMIS
2.   Vochin Alexandra- Daniela 22,84 puncte RESPINS
3.   Necula Alina- Mihaela ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 24.07.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 19.07.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.07.2019