JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 19800/24.11.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 23.11.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 SANDU ELENA-ADRIANA    93       puncte ADMIS
2 RECEANU MĂDĂLINA-ANCA 66,85    puncte ADMIS
3 GĂRĂIMAN PAULA-RAMONA 65,50    puncte ADMIS
4 SANDU MONICA-CREOLA 17,50    puncte RESPINS
5 BUCUR MAGDALENA 6    puncte RESPINS
6 VLAICU LARISA-MIHAELA 3   puncte RESPINS
7 DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 27.11.2019, ora 0900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 24.11.2020, ora 1230 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 23.11.2020