JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  4921/09.03.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.03.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară-cabinet medical de stomatologie

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1. OLTEANU ELENA ADMIS –  
2. OPREA IULIANA-MARIANA ADMIS
3.  STOICANA GEORGETA ADMIS   –
 4. IONESCU ANA-MARIA ADMIS   –

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.03.2020 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

  • Afişat astăzi, 10.03.2020, ora 11:00 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie de Concurs

                                 Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor înscrişi la concursul organizat in data de 17.03.2020