JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                    

Anexa la Procesul Verbal nr. 19758/23.11.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 02.12.2020,  pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  3 posturi de îngrijitoare și 1 post de administrator I.

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Mirică Florina ADMIS
2 Pîrvu Mihaela ADMIS
3       Popa Georgeta ADMIS
4 Popescu Maria ADMIS

Pentru postul de administrator I :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Barbu Marioara ADMIS
2 Dima Mirela ADMIS
3 Grigorescu Georgian ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 02.12.2020 ora 900, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 23.11.2020, ora 1545 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 02.12.2020