JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexa la procesul verbal nr. 14109/25.09.2018

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 03.10.2018,
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, respectiv Adăpostul de Noapte Nord

Având în vedere prevederile Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

1.Pentru postul contractual vacant de îngrijitor  din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ nu au fost depuse dosare.

2.Pentru postul contractual vacant de îngrijitor din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Radu Nicoleta-Ionica ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 03.10.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.
–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 26.09.2018, ora 10,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

                                                         Secretar comisie de concurs
                                                        Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 03.10.2018