JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   18950/21.12.2017

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.01.2018

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1 GĂMĂNUȘI  IOANA Admis
 2 GHEORGHE SANDA Respins -lipsă adeverință examen de grad principal definitivă

-adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR este expirată la data de 12.12.2017, fiind în stagiu practic de atestare până la data de 14.01.2018

 3 MATEI DANIELA Admis
 4 MOISE ELENA-LUMINIȚA Admis
 5 POPESCU CLAUDIA Respins -nu are aviz sau adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR
 6 STANCIU RUCSANDRA-DANIELA Admis
 7 STĂNCULESCU MARIUS-IULIAN Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 04.01.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

  • Afişat astăzi, 21.12.2017, ora 16,00 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie de Concurs

                                                    Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 04.01.2018