JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr.  8315 /03.05.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.05.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

         Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.Iosif Elena-MihaelaADMIS
 2.Vîlcica Maria-MădălinaADMIS

NOTA:

            –   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 09.05.2022 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

         –   Afişat astăzi, 04.05.2022, ora 10:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

   

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.05.2022