JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12472/03.11.2016

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2016

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II

 – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
Bălan Denisa- Elena Admis
Dinu Liliana- Camelia Admis
Gîrbea Daniela- Luminița Admis
Voinea Daniela Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 10.11.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

  • Afişat astăzi, 03.11.2016, ora 1230 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

              Secretar Comisie Concurs

                   Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2016