JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12136/01.09.2017

 

 

REZULTATUL

selecției dosarelor candidaților înscriși  la concursul organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Bîrleanu Luminița-Nina Admis
2 Boroi Elena Admis
3 Floarea Cătălina-Larisa Admis
4 Grigore Adriana-Loredana Admis
5 Săndulescu Maria-Magdalena Admis
6 Vîlcu Mariana-Florentina Admis

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 11.09.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 01.01.2017, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

                                                  Secretar comisie de concurs

                                                Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 11.09.2017