JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7828/07.06.2017

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul

organizat în data de 13.06.2017  pentru ocuparea postului contractual vacant de

inspector de specialitate, gradul debutant ( expert romi)

din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Mihai Elena- Geanina Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 13.06.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 07.06.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.06.2017