JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                  

Anexa la Procesul Verbal nr. 8455/11.05.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Barbu Marioara ADMIS
2 Grigorescu Consuela-Mihaela ADMIS
3 Mușat Mihaela ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.05.2021 ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti din Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter. 

  –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 11.05.2021, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti ( www.dasp.ro) .

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                                         Pașol Daniela

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021