JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 238 /08.01.2016
 

REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator sanitar și de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

a) Pentru postul contractual vacant de mediator sanitar nu au fost candidați înscriși

b) Pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1. Necula Lucreția-Luminița Admis

 

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 18.01.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–    Afişat astăzi, 08.01.2016, ora 1230 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Secretar Comisie Concurs

Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de mediator sanitar și de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară