JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIULUI PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15623/12.09.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1. Antohi Marilena Admis
2.   Brînzea Ștefania-Loredana Admis
3.   Chirvasiu Mihaela Admis
4. Enache Vasilica-Daniela Admis
5. Militaru Iulica-Gica Admis
6. Necula Iuliana-Elena Admis
7.   Popescu Maria Admis
8. Rădulescu Adelina-Elisabeta Admis
9.  Sibiceanu Ana-Maria Admis

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor de înscriere, vor sustine proba scrisă în data de 19.09.2019 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piteşti din bld. I.C. Brătianu nr. 56.

         –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 12.09.2019, ora 15,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                  Secretar comisie de concurs

                                                 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești