JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 8944/19.05.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

         Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1.   Gherghina Alina-Elena ADMIS
2.   Pescăruș Amalia-Oana ADMIS
3.   Popescu Mirela-Doina ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 25.05.2021 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

         –   Afişat astăzi, 19.05.2021, ora 12:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti ( www.dasp.ro ).

                                                            Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

   

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.05.2021